Wat is de ethische achtergrond van de Orde?

De ethische achtergrond is verwoord in onze Beginselverklaring die als volgt luidt:“Het Odd Fellowship vraagt geloof in, c.q. het erkennen van een Hogere Macht, en is gebaseerd op de gedachte

 • dat de mens, als denkend wezen, medeverantwoordelijk is voor hetgeen zich in de  samenleving afspeelt op aarde;
 • dat die verantwoordelijkheid praktisch gestalte krijgt in het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid.

Op deze wijze streeft de Orde, onder andere door het houden van logezittingen, ernaar om die eigenschappen in de mens te ontwikkelen die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en uiteindelijk naar broederschap onder de mensen.

Wat stelt de IOOF zich ten doel?

Uit de Beginselverklaring blijkt dat de Orde zich ten doel stelt om de broederschap onder mensen te bevorderen, om op die wijze bij te dragen aan een harmonischer samenleving.

Is dat doel niet te hoog gesteld?

Als we zouden denken dat wij de wereld kunnen veranderen misschien wel. Maar als lid van de Orde leren we al gauw inzien dat er voor ons, als gewone mensen, mogelijk­heden te over zijn om een bijdrage te leveren aan die bevordering van broederschap.Wij maken immers allemaal deel uit van de samenleving, en ieder mens is op zijn beurt het middelpunt van een grotere of kleinere kring van familieleden, vrienden en kennis­sen, van buren, collega’s enz.  Ons gedrag in die kring is medebepalend voor de sfeer en voor de onderlinge verhoudingen. Ook onze loge is zo’n kring.In de vertrouwde kring van onze logeboederen of –zusteren oefenen we ons als het ware in het in praktijk brengen van onze beginselen en doelstellingen.

Hoe tracht men de doelstelling te verwezenlijken?

Om haar doelstelling te verwezenlijken geeft de Orde haar leden de opdracht om:

 • zich bezig te houden met maatschappelijke activiteiten o.m. door de zieken te bezoeken, de bedroefden te troosten, de doden te begraven en de wezen op te voeden;
 • door inhoud te geven aan het begrip broederschap;
 • en door de Ordebeginselen Vriendschap, Liefde en Waarheid uit te dragen en in praktijk te brengen door Vriendschap te geven, Naastenliefde te bewijzen, oprecht en eerlijk te zijn en te zoeken naar Waarheid, naar antwoorden op de vragen van het leven.

Is de opdracht die de Orde haar leden geeft nog wel van deze tijd?

Die opdracht is al heel oud en -letterlijk genomen- misschien niet meer helemaal“up to date”, maar ieder die hem vertaalt naar deze tijd en die opdracht serieus neemt, zal zien dat hij/zij de handen vol heeft aan wat dit betekent voor diens eigen leven.

Welke middelen gebruikt de Orde om het gestelde doel te verwezenlijken?

De middelen die de Orde ter beschikking staan zijn:

 1. de loge als broederschap. Daar leren wij hoe we als broeders en zusters met elkaar om dienen te gaan;
 2. de logezittingen als leerschool;
 3. het gebruik van ritualen, symbolen en een gradenstelsel.

Het doorlopen van de achtereenvolgende graden betekent dat het gedachtegoed van de Orde ons in overzichtelijke gedeelten wordt aangeboden. Het lid doorloopt op die manier een leerschool en maakt een persoonlijke ontwikkeling door, die hem/haar voorbereidt en aanspoort tot uitvoering van de opdrachten die hij/zij als Odd Fellow heeft aanvaard.

Is de Orde een organisatie voor een soort maatschappelijk werk?

Dat is zeker niet het geval.Onze activiteiten worden verdeeld over de drie pijlers van onze Orde nl. Vriendschap, Liefde en Waarheid.Onze Orde is een broederschap. Wij moeten daarom werken aan de instandhouding van die broederschap. In de broeder(zuster)kring wordt Vriendschap gegeven en ontvangen. De maatschappelijke activiteiten vallen onder de tweede pijler:  het bewijzen van Naasten­liefde. Tenslotte is er dan ook nog de derde pijler met de naam Waarheid. Er wordt dus bovendien van ons verwacht dat wij zoeken naar de kennis der Waarheid en dat wij streven naar Waarheid in de zin van oprechtheid en rechtvaardigheid in ons denken en handelen.

Kunt u na deze uitleg nu nog eens kort samenvatten wat Odd Fellows eigenlijk willen en doen?

Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat Odd Fellows

 • streven naar een grotere harmonie in de samenleving door
  • het geven van Vriendschap,
  • het bewijzen van Liefde en
  • het zoeken naar Waarheid,
 • openstaan voor de medemens ongeacht ras, kleur of geaardheid;
 • verdraagzaamheid betrachten;
 • hulp bieden waar dat mogelijk is, maar ook
 • werken aan zichzelf.

Het zal u duidelijk zijn dat “Odd Fellow zijn” eigenlijk een levenshouding en een manier van leven is.