GESCHIEDENIS NEDERLAND EN BELGIË

De Nederlandse Odd Fellows hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten in de zestiger jaren van de 19e eeuw.Sommige landgenoten waren in de Verenigde Staten tewerkgesteld en werden lid van de Odd Fellows. Eenmaal terug in Amsterdam misten zij de sfeer van de loge en schreven zij een brief waarin om toestemming gevraagd om een loge in Amsterdam te mogen vormen.Uiteindelijk kon op 19 maart 1877 de Paradijsloge nr. 1 met 19 leden worden gesticht.

Na deze eerste loge kwamen er nog meer bij, alle gevestigd in Amsterdam. Pas na meer dan 20 jaar begon het Odd Fellowship zich over de rest van Nederland te verspreiden, te beginnen in 1899 in Groningen: de Drie Schakels loge nr. 7. Deze loge bestaat nog steeds en is de oudste in Nederland.Na een aarzelend begin kwamen er steeds meer loges in Nederland. Vandaag de dag is het zo dat er in elke Nederlandse provincie Odd Fellow loges aanwezig zijn, behalve in Limburg. Vele plaatsen kennen zelfs meer dan één loge.

BELGIË

In 1911 werd in Antwerpen de Belgia loge nr. 1 gesticht. Ook deze loge bestaat nog steeds. Daarna werden nog drie loges in België gevormd, waarvan twee Franstalige. Na de Tweede Wereldoorlog werden deze laatsten niet heropgericht.

DE VROUW IN DE ORDE

Lange tijd konden alleen mannen lid worden van de Odd Fellows. Pas in 1920 werd door de Deense Grootmeester de eerste Nederlandse vrouwenloge gesticht: de Hollandia Rebekkah loge nr. 1. De vrouwenloges kregen de naam Rebekkah loge en de leden werden Rebekkah’s genoemd. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kende de Rebekkah loges een grote groei. In de meeste plaatsen waar reeds een Odd Fellow broederloge aanwezig was werd na verloop van tijd ook een Rebekkah loge gesticht.

GELIJKWAARDIG

Oorspronkelijk vormden de Rebekkah’s een ondergeschikte Ordetak. Na verloop van tijd wilden de Rebekkah’s meer zelfstandigheid. Om de eigen zaken in eigen kring te kunnen regelen, dus zonder toestemming van de leiding van de Orde.Na een proces van vele jaren heeft dit in 2002 geresulteerd in de gelijkwaardigheid van beide takken van de Orde. Sinds 2002 kent de Orde een Broederraad en een Zusterraad. Samen vormen zij het Algemeen Bestuur met aan het hoofd een Grootmeester man/vrouw.

DE ORDE EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

De Orde van Odd Fellows heeft ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog zware klappen gekregen. Niet alleen werd de Orde op last van de bezetter opgeheven, maar ook werden alle gelden en goederen geconfisqueerd. Maar vooral in de persoonlijke sfeer werd de Orde zwaar getroffen. Dit was in het bijzonder het geval met de Amsterdamse loges die een relatief groot aantal Joodse leden kende. Verschillende loges in het hele land konden na de oorlog niet meer worden heropgericht.

MAATSCHAPPELIJK WERK

Oorspronkelijk was de Orde van Odd Fellows een broederschap die ondersteuning en hulp aan de leden nastreefde in geestelijke en sociale zin. Later zijn deze activiteiten ook naar kringen buiten de Orde uitgebreid. Als na verloop van tijd de overheid een belangrijk deel van de activiteiten voor haar rekening neemt, was heroriëntatie noodzakelijk. In onze samenleving met een grote individualiteit, steeds ouder wordende mensen, isolatie meer en meer toeneemt, en liefdadigheid niet meer vanzelfsprekend is, hebben Odd Fellows een belangrijke taak. De maatschappelijke activiteiten richten zich op de maatschappij als geheel. Daarbij mogen de vakantiekampen voor invalide kinderen niet onvermeld blijven.

Het is onze overtuiging dat er in onze multiculturele samenleving een belangrijke plaats is voor een Orde die streeft naar tolerantie en respect. In de moderne samenleving zijn wij Odd Fellows verplicht Vriendschap, Liefde en Waarheid in de praktijk te brengen en zodoende het welzijn van onze medemensen te bevorderen.