Uw bijeenkomsten worden “zittingen” genoemd. Waarom?

Met het woord “zitting” geven wij aan dat het om een besloten bijeenkomst gaat, die alleen voor leden toegankelijk is. Als er ook niet-leden aanwezig mogen zijn, spreken we van een “bijeenkomst”.

Zijn die zittingen altijd gelijk?

Nee, we onderscheiden drie soorten zittingen:

  • de gewone wekelijkse of tweewekelijkse zittingen;
  • feestelijke zittingen waarin wij nieuwe leden inwijden, of waarin gradenverleningen plaatsvinden;
  • bijzondere zittingen, zoals herdenkingszittingen, afscheidszittingen en jubilea

De meest voorkomende zittingen zijn uiteraard de wekelijkse (of tweewekelijkse) zittingen.

Hoe ziet de gewone wekelijkse (tweewekelijkse) zitting eruit?

Behalve een Openings- en een Sluitingsceremonie bestaat zo’n zitting gewoonlijk uit vier delen:  een Openingswoord door de Voorzittend Meester, een Slotwoord door de Onder Voorzittend Meester, met daar tussenin ruimte voor verenigingszaken en voor een meestal persoonlijke bijdrage, die wij bouwsteen noemen, van één van de leden. De verschillende onderdelen van de zitting worden door middel van muziek met elkaar verbonden.

Wat is het doel van de zitting in de Tempel en van de Nazitting?

Onze Beginselverklaring zegt hierover o.m. “op deze wijze streeft de Orde, o.a. door het houden van logezittingen, er naar om die eigenschappen in de mens te ontwikkelen die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving en naar verdraagzaamheid jegens de medemens”.Wij zien de logebijeenkomst als een leerschool waarin wij werken aan onszelf.

De zitting in de Tempel is gericht op “bezinning”. Die zitting zal dus bijna altijd een beschouwelijk karakter hebben. De beslotenheid van de Tempel maakt de zitting tot een rustpunt in de drukke wereld om ons heen. Het is een plaats waar wij ongestoord kun­nen luisteren naar het gesproken woord en naar de muziek.

De Nazitting, die altijd in een andere ruimte wordt gehouden, heeft een ontspannen karakter.

Daar is de mogelijkheid om, onder het genot van een drankje en een hapje, elkaar als vrienden te ontmoeten, samen over bepaalde onderwerpen te discussiëren en verenigings­­zaken te bespreken.

Waarom worden er in de zittingen altijd rituelen gebruikt?

Dat heeft twee redenen.In de eerste plaats worden rituelen (wij noemen ze ritualen) gebruikt omdat in de ritualen het grootste deel van het gedachtegoed van de Orde is verwoord. Dat gedachtegoed moet aan de leden worden bekend gemaakt. Dat gebeurt in het bijzonder in de onder de eerder genoemde feestelijke zittingen.

De tweede reden om ritualen te gebruiken is dat wij ervoor willen zorgen dat de zitting­en in alle loges op dezelfde wijze plaatsvinden. Bij het bezoek aan andere loges zal men zich direct thuis voelen. Dit is zelfs het geval voor wie bij het bezoek aan een buitenland­se loge, de taal niet of niet voldoende spreekt.

Wat is de functie van de symbolen in de Tempel?

In de ritualen van de Orde speelt de symboliek een grote rol. Om het gedachtegoed van de Orde uit te leggen gebruiken we, behalve gesproken teksten, ook talrijke symbolen. Als Odd Fellows spreken over “waarden in het leven” dan zijn ze zich bewust dat ze spreken over begrippen die niet altijd in woorden zijn te vangen. Vandaar het gebruik  van symbolen die uitdrukken wat onzegbaar is. Het symbool schept de mogelijkheid elkaar te blijven verstaan, daar waar woorden tekort schieten.

De Orde kent een systeem van graden. Wat is daarvan de bedoeling?

Omdat het niet mogelijk is om alles wat de Orde ons te leren heeft in één keer aan een nieuw lid over te dragen, kent de Orde een systeem van graden waardoor we het gedachtegoed van de Orde gefaseerd (per graad) aan het nieuwe lid bekend kunnen maken. Dit gebeurt in de vorm van lessen met uitleg van de daarbij behorende tekens, symbolen en passeerwoorden. De leden van alle graden beschouwen elkaar als broeder/zuster, dus als gelijke. Vanaf het moment van de inwijding is elk lid volledig en volwaardig Odd Fellow.

In de Tempel worden regalia gedragen. Waarom?

Regalia zijn, zoals de naam al zegt, tekenen van waardigheid. We betreden de Tempel daarom altijd “bekleed” met onze regalia. We kennen in de Orde twee soorten regalia:

  1. de graden regalia
  2. de functieregalia.

De gradenregalia geven aan welke graad de drager heeft, en daarmee in hoeverre het gedachtegoed van de Orde aan haar of hem is bekend gemaakt. De functieregalia geven aan welke functie de drager in de loge (of de Orde) vervult. Als we bekleed zijn met de regalia, die behoren bij een bepaalde graad, hebben wij het recht om de zittingen in die graad bij te wonen.Dragen wij regalia, behorende bij een bepaalde functie, dan geven wij  aan dat wij in die functie zijn gekozen of benoemd. Het dragen van regalia geeft bepaalde rechten, maar legt ook verplichtingen op.Door onze regalia te dragen, maken wij zichtbaar welke plaats wij innemen in de loge (of de Orde)  en daarop kunnen we aangesproken worden.

Tijdens de Tempelzitting wordt door één der leden een bouwsteen gehouden.

Moet ieder lid daartoe in staat zijn? Het lijkt voor buitenstaanders wel eens een moeilijke zaak, maar als men een aantal maanden meeloopt en de ontspannen sfeer in de Tempel kent, dan is men, eventueel bijgestaan door een mentor, daartoe zeker in staat. Dit geeft als regel geen problemen.

Zijn de onderwerpen voor zo’n bouwsteen voorgeschreven?

Nee, maar een bouwsteen moet wel een ethisch, of een persoonlijk karakter hebben.

Over de bouwsteen mag in de Tempel niet worden gedebatteerd. Waarom niet?

Om iedereen de vrijheid te geven datgene te zeggen wat voor hem/haar belangrijk is, in de zekerheid dat men daarover niet zal worden aangevallen. Overigens is het vaak zo dat leden een discussie over hun bouwsteen wel degelijk op prijs stellen. Daarom wordt er in de nazittingen toch vaak over de bouwsteen gesproken.

Er wordt in de Tempel ook muziek ten gehore gebracht. Waarom? Zijn daar voorschriften voor?

De muziek die in de Tempel ten gehore wordt gebracht heeft twee functies. Als verbinding tussen twee onderdelen van de zitting, geeft goed gekozen muziek gelegen­heid om over het gesprokene na te denken resp. ons voor te bereiden op wat er komen gaat. Verder is de muziek belangrijk voor de sfeerbepaling in de Tempel. Er zijn geen voor­schrif­ten voor de muziek die gespeeld wordt, maar van de Muziekmeester/Musicienne  wordt wel de nodige kennis van zaken verwacht.

Bij speciale gelegenheden dragen de leden tijdens de zitting het “Officieel kostuum/toilet”. Waarom is dat?

Omdat er in het Ordeleven dingen gebeuren die wij óf als heel feestelijk, óf als heel plechtig beschouwen, dragen wij bij die gebeurtenissen allemaal dezelfde kleding, wat zeker bijdraagt tot de stijl van die zittingen.

Wat wordt er tijdens de zittingen van de leden verwacht?

Van de leden die tijdens de Tempelzitting geen functie te vervullen hebben, verwachten wij alleen dat zij rustig luisteren naar hetgeen gezegd wordt. In de Tempel discussiëren wij als regel niet. Als daaraan behoefte bestaat, gebeurt dat in de nazitting. In de nazitting wordt van alle leden verwacht dat zij actief of passief (luisterend) deelne­men aan de gesprekken.

Hoe lang duurt een zitting?

Een Tempelzitting duurt als regel niet langer dan een uur. De lengte van de nazitting is wisselend. Als het officiële gedeelte daarvan voorbij is blijven leden vaak nog enige tijd napraten over dingen die hen interesseren.